Right to Information
 
Sr.NoDocument NameLink
1माहिती अधिकार अधिनियन २००५ इंग्रजी Open Link
2माहिती अधिकार अधिनियन २००५ मराठी Open Link
3दि 01-06-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
4दि 05-05-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
5दि 06-04-2015च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
6दि 06-07-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
7माहिती अधिकार दिनाबाबत माहिती Open Link
8लोकशाही दिनाबाबत माहिती Open Link
9दि 03-08-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
10दि. 07-09-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
11दि. 05-10-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
12दि. 02-11-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
13दि. 01-12-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
14दि. 01-01-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
15दि. 08-03-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
16दि. 04-04-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
17दि. ०२-०५-२०१६ च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
18दि. ०6-०6-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
19दि. ०4-०7-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
20दि. 01-०8-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
21दि. ०6-०9-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
22दि. ०3-10-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
23दि. ०7-11-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
24दि. ०5-12-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
25दि. ०2-01-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
26दि. ०6-03-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
27दि. 03-04-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
28दि. 02-05-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
29दि. 05-06-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
30दि 03-07-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
31दि 07-08-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
32दि. ४-९-१७ च्या लोकशाहीदिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
35शहर हद्दवाढ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ ची माहिती . Open Link
36क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
37क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
38नगररचना विभागाकडील सहा. माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती Open Link
39स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
40स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
41अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
42अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
43संगणक विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती . Open Link
45मुख्यलेखापाल विभागाकडील सहा.माहिती अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी ची माहिती . Open Link
47अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
48अन्न व परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . Open Link
49मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती-I Open Link
50मंडई विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती II Open Link
52नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहिती Open Link
54 मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) Open Link
55नागरी समुदाय विकास प्रकल्प कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ ( क ) व ( ड ) ची माहिती . (२०१९) Open Link
57अभिलेखापाल कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ (ब) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती . (२०१९) Open Link
59सा.प्र.वि जन माहिती अधिकार बाबत ची माहिती Open Link
60सामान्य प्रशासन विभाग जन माहिती अधिकारी ची माहिती. Open Link
63कामगार कल्याण व जनता संपर्क कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३) Open Link
64विभागीय कार्यालय क्र. ४ माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
65विभागीय कार्यालय क्र. २ माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ख मधील १ ते १७ ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
66विभागीय कार्यालय क्रं ८ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
67विभागीय कार्यालय क्रं ७ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
68नगरसचिव कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३) Open Link
69साबळे राजूबाई प्रसूती गृह व राजूबाई ना. आ. केंद्र माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३) Open Link
70सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ Open Link
71 विभागीय कार्यालय क्र. ६ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२२-२३) Open Link
72देगाव ना.आ. केंद्र कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ Open Link
74अहिल्यादेवी होळकर प्रसुती गृह तथा मदर तेरेसा पॉलिक्लिनीक कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ Open Link
75आरोग्य मुख्य कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ Open Link
76विभागीय कार्यालय क्र. ३ कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ Open Link
77अंतर्गत लेखापरीक्षक कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ Open Link
78अतिक्रमण प्रतिबंधक कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ Open Link
79घनकचरा व्यवस्थापन कार्यालय माहिती अधिकार कलम ४ (ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड ) ची माहिती -२०२२-२३ Open Link
80घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.04) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
81घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.06) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
82घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.05) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
83घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.08) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
84घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.02) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
85घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (वाहन विभाग ) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
86घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (मुख्य कार्यालय) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
87चाकोते प्रसुतिगृह / जोडभावी पेठ दवाखाना/ जोडभवानी पेठ नागरी आरोग्यकेंद्र कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
88घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.07) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
89 मलेरिया विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
90मुख्यलेखापरिक्षक कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
91क्रीडा कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
92नगर अभियंता कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
93नई जिंदगी नगरी आरोग्य केंद्र कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
94स्थानिक संस्था कर कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
96संगणक विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
97आरोग्य विभाग डी.एस. विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
98घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (विभागीय कार्यालय क्र.01) कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
99 भूमी मालमत्ता विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
100मालमत्ता कर विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
101भावनाऋषि प्रसुतीगृह / भावनाऋषि नगरी आरोग्य केंद्र कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
102विभागीय कार्यालय क्र.७ माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
103विभागीय कार्यालय क्रं ८ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २३) Open Link
104महिला बालकल्याण विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २३) Open Link
105नगर रचना कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( २०२३-२४)) Open Link
106गवसू विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २३) Open Link
107नागरी समुदाय विकास प्रकल्प विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
108अंतर्गत लेखापरीक्षक विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
109कामगार कल्याण व जनता संपर्क कार्यालय विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
110विभागीय कार्यालय क्र.०४ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
111विभागीय कार्यालय क्र.०२ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
112मनपा शिक्षण मंडळ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
113मनपा शिक्षण मंडळ कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
114विभागीय कार्यालय क्र.०१ माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
115दाराशा दवाखाना डफरीन कुंटुब कल्याण व नागरी आरोग्य केंद्र माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
116क्रिडा विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
117सार्वजनिक आरोग्य अभिंयता माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
118मलेरीया विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
119हूडको नगर दवाखाना विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
120आयुर्वेदिक दवाखाना विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
121विधान सल्लागार विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ (१) ब मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
122परवाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
123कुटुंब कल्याण शहर संकलन विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
124मंडई विभाग विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
125जिजामाता प्रसूती गृह/ हिंगलजमाता बॉयज प्रसूती गृह नागरी आरोग्य केंद्र/दमाणी नगर दवाखाना/रवींद्र टागोर आरोग्य केंद्र विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
126 शास्त्रीनगर दवाखाना विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
127साखर पेठ आरोग्य विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
128रामवाडी आरोग्य विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
129 आरोग्य आय डी होस्पिटल/रुग्ण वाहिका/शव वाहिका विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
130विभागीय कार्यालय क्र.०3 विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
131हुतात्मा स्मृती मंदिर व शुभराय कलादालन विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२३) Open Link
132उंब्रजकर वस्ती दवाखाना माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (२०२२-२३) Open Link
133विभागीय कार्यालय क्र.०६ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जून-२०२३) Open Link
134अभिलेखापाल कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती ( जुन -२०२३) Open Link
135विभागीय कार्यालय क्र.०२ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुन -२०२३) Open Link
136विभागीय कार्यालय क्र.०२ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुन -२०२३) Open Link
137म.गांधी प्राणीसंग्रहालय,पशुवैद्यकिय विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुन -२०२३) Open Link
138विभागीय कार्यालय क्र.०८ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुलै-२०२३) Open Link
139अंतर्गत लेखापरीक्षक माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुलै - २३) Open Link
140सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुलै - २३) Open Link
141लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ची माहिती जाहिर प्रसिद्धिकरण Open Link
142विभागीय कार्यालय क्र.०८ विभाग कार्यालय माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी -२०२४) Open Link
143अंतर्गत लेखापरीक्षक माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जानेवारी- २४) Open Link
144अंतर्गत लेखापरीक्षक माहिती अधिकारी कलम ४ ( ब ) मधील १ ते १७ व कलम ४ (क) व (ड) ची माहिती (जुलै-2024) Open Link