Recruitment Notices
 
Sr.NoDocument NameLink
31 सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Company Secretary ( one post ) Consolidated . Open Link
32सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Company Secretary ( one post ) on contract basis for a period of 1 year . Open Link
33सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत ( मुदतवाढ ) – Company Secretary ( one post ) on contract basis for a period of 1 year . ( Last Date 30 April 2019 ) Open Link
66 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जैविविधता व्यव्स्थापन समिती सद्स्य नेमणेबाबत Open Link
67 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कार्यालयामार्फत स्मार्ट सिटी कार्यालयास अंतर्गत लेखापरिक्षण करणेकामी (Proposals are Invited for appointment of - Internal Auditor ) Open Link
68अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची विशेष भरती मोहिम –२०१९-२० अंतर्गत जाहिरात Open Link
120अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 03 सहाय्यक आरेखक Open Link
121अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 04 कनिष्ठ श्रेणी लिपिक Open Link
122अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 05 मिडवाईफ Open Link
123अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 06 अनुरेखक Open Link
125अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 08 शिपाई Open Link
126अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 09 मजूर Open Link
127अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 10 माळी Open Link
128अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 11 लॅम्प लायटर Open Link
129अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 12 शिक्षण सेवक Open Link
130अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 01 अवेक्षक Open Link
131अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 07 वाहन चालक Open Link
132अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 निवड यादी / प्रतिक्षायादी – 0२ विज पर्यवेक्षक Open Link
136राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग ,सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत रिक्त पदभरती (2019-20) करणेकामी अर्जाचा नमुना Open Link
137राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग ,सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत रिक्त पदभरती (2019-20) करणेकामी अर्ज करणेस दि. 11-3-2020 अखेर मुदतवाढ Open Link
138अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत सहाय्यक आरेखक या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
139अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत मजूर या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
140अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत वाहनचालक् या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
141अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत मिडवाईफ या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
142अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत विज पर्यवेक्षक या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
143अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत अनुरेखक या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
144अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत माळी या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
145अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत अवेक्षक (स्थापत्य) या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
146 अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत शिपाई या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
147अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत कनिष्ठ श्रेणी लिपीक या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
148अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत लॅम्प लायटर या पदाचे नियुक्ती आज्ञापत्र Open Link
149सेवानिवृत वैद्यकिय अधिकारी, परिचारिका (स्टॉफ नर्स ) व आरोग्य कर्मचारी तात्पुरत्या करार पध्दतीने भरणे बाबतची जाहिरात Open Link
150सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत Covid Care व Covid-१९ चा प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करार पदध्तीने ६ महिने करीता मानधन तत्वावर पदभरती Open Link
151सोलापूर महानगरपालिका जाहीर प्रसिद्धिकरण दिनांक:14/05/2020 अन्वये अर्ज केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे नियुक्ती आदेशाचे आज्ञापत्र Open Link
152सोलापूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळेकरिता मानधन तत्वावर पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेत येत आहेत. Open Link
153सोलापूर महानगरपालिका जाहीर प्रसिद्धिकरण द्वारे अर्ज केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे नियुक्ती आदेशाचे आज्ञापत्र Open Link
154सोलापूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळेकरिता मानधन तत्वावर पात्र उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश Open Link
155सोलापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे कंत्राटी पध्दतीने विविध पदे एकवट मानधनावर भरणेबाबतचे जाहिरप्रसिध्दीकरण Open Link
156सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Company Secretary ( one post ) Open Link
157सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Drone Mapping Expert (One Post) Open Link
158सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत - अंतर्गत लेखापरिक्षक या पदाकरिता अर्ज मागविणेबाबत (Expression of Interest for Internal Auditor FY 2020-21) Open Link
159सोलापूर महानगरपालिकेच्या विविध विभागाकरिता ( (1) स्थापत्य अवेक्षक 2) पशु वैद्यकिय अधिकारी ) या विविध पदनामचे पदे सहा महिने कालावधीसाठी भरणेबाबत Open Link
160दि14-12-2020रोजी होणारी स्थापत्य अवेक्शक पदाची मुलाखत स्थगितीबाबत Open Link
161 पशु वैद्यकीय अधिकारी या पदासाठी दि.14/12/2020 रोजी उपस्थित असलेल्या इच्छुक उमेदवारांमधून Walk in interview व्दारे उमेदवाराचे थेट मुलाखतीअंती पात्र उमेदवारांची यादी . Open Link
162सोलापूर महानगरपालिकेकडून तालिका वकिलांची नेमणूक करणेसाठी अर्ज मागविणेत येत आहेत Open Link
163तालिका वकिलांच्या नेमणूकीकरिता अर्ज मागविणेत येत आहेत Open Link
164Covid-19 चा प्रादुर्भाव रोखणेकामी करावयाच्या उपाययोजनेअंतर्गत वैद्यकिय अधिकारी व इतर पदाची तात्पुरत्या स्वरुपात पद भरती जाहिरप्रसिध्दीकरण Open Link
165वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी WALK IN INTERVIEW द्वारे भरती प्रक्रीया Open Link
166वैद्यकीय अधिकारी व इतर पदासाठी भरती प्रक्रीया Open Link
167 इसीजी टेकनिशीयन पदासाठी भरती प्रक्रीया Open Link
168कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत कर्मचारी सेवा घेणे बाबत प्रक्रीया Open Link
169Walk in Interview for प्राणी संग्रहालय संचालक Open Link
170प्राणी संग्रहालय संचालक या पदासाठी दि. 20-8-2021 रोजी Walk in Interview Open Link
171Walk in Interview 07-09-2021 Open Link
172Walk in Interview 07-09-2021 Shudhi patrak Open Link
173झू डायरेक्टर पशुवैद्यकीय अधिकारी पदभरती जाहिरात Open Link
174झू डायरेक्टर पशुवैद्यकीय अधिकारी पदभरती निकाल (Result) Open Link
175Walk in Interview 02-11-2021 Network & System Administrator Open Link
176राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची भरती Open Link
177मुलाखतीतस पात्र उमेदवारांचा तक्ता वैद्यकीय अधिकारी Open Link
178मुलाखतीतस पात्र उमेदवारांचा तक्ता ए.एन.एम. Open Link
179राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी Open Link
180राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची भरती 11 पदाकरता Open Link
181NUHM LIST OF ELIGIBLE FOR INTERVIEW ON 7-2-22 AT 11.00 AM Open Link
182एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी Open Link
183एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखती मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी Open Link
184एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखती मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी Open Link
185उप-परिवहन व्यवस्थापक पदासाठी दि. 5-4-2022 रोजी थेट मुलाखती द्वारे भरती प्रक्रिया Open Link
186प्राणी संग्रहालय संचालक पदासाठी दि. 17-5-2022 रोजी थेट मुलाखतीद्वारे भरती प्रक्रिया Open Link
187उद्यान विभागाकडे मानधनावर पदे भरणे बाबतची जाहीरात 344 दि. 22-06-2022 Open Link
188प्राणी संग्रहालय संचालक पदासाठी दि. 22-06-2022 रोजी भरती प्रक्रिया Open Link
189उद्यान अधीक्षक सहाय्यक उद्यान अधीक्षक व ॲनिमल कीपर चे निवड व प्रतीक्षा यादी Open Link
190प्राणी संग्रहालय संचालक पशुवैद्यकीय अधिकारी ॲनिमल कीपर पदासाठी WALK IN INTERVIEW द्वारे भरती प्रक्रीया Open Link
191 ॲनिमल किपर गुणानूक्रमे निवडयादी व प्रतिक्षायादी Open Link
192प्राणी संग्रहालय संचालक व पशुवैद्यकीय अधिकारी भरणे बाबतची जाहिरात-431-दि-10-08-2022 Open Link
193सोलापूर महानगरपालिका प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक व पशु वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे जाहीर प्रसिद्धिकरण करणेबाबत. Open Link
194राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान करीता सोलापूर शहरातील विविध आरोग्य केंद्रास्तरावर राबविंण्यात येत असलेल्या विविध योजनेतील 05 संवर्गातील 37 पदांची पदभरती प्रक्रिया 13-10-2022 ते 25-10-2022 कलावधीत करीता Open Link
195उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालय पशुवैद्यकीय अधिकारी पदासाठी WALK IN INTERVIEW द्वारे भरती प्रक्रीया Open Link
196सोलापूर महानगरपालिकेकडील सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक आणि सेवानिवृत्त सहाय्यक लेखाधिकारी / वरीष्ठ लेखा लिपीक यापदा करीता जाहिर प्रसिध्दीकरण Open Link
197लेखापरीक्षण करणेकामी सेवानिवृत्त लेखाधिकारी , सहा. लेखाधिकारी , वरिष्ठ लेखा लिपीक यांची मानधनावर नेमणूक करणेकामी अर्ज मागविणेत येत आहेत. Open Link
199लॅब टेक्निशन व जी. एन. एम. यांचे गुणानुक्रमे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. मुलाखत दिनांक - 1/11/2022 सकाळी दहा वाजता. Open Link
200वैद्यकीय अधिकारी मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी Open Link
201नियुक्ती देण्यात आलेले रोजंदारी सेवक Open Link
202नियुक्तीसाठी प्रस्तावित केलेले रोजंदारी सेवक Open Link
203सोलापूर महानगरपालिके कडील आरोग्य विभाग अंतर्गत एन. यू. एच. एम. या अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, जी. एन. एम.व लॅब टेक्निशियन यांचे निवडीत व प्रतीक्षेत यादी Open Link
204सोलापूर महानगरपालिका राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) आरोग्य विभागाकडे कंत्राटी पध्दतीने विविध पदे भरती . Open Link
205Application Form for SMC राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) आरोग्य विभागाकडे कंत्राटी पध्दतीने विविध पदे भरती Open Link
206सोलापूर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील कंत्राटी तत्वावरील शहर समन्वयक (City Co-ordinator ) पद भरतीची जाहिर सूचना Open Link
207कंत्राटी तत्वावरील शहर समन्वयक city co- ordinator पद भरती Open Link
208शहर क्षयरोग नियंत्रण बाबत जाहिर प्रसिध्दीकरण Open Link
209शहर समन्वयक पात्र यादी Open Link
210सोलापूर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापनविभागाकडील कंत्राटी तत्वावरील शहर समन्वयक (City Co-ordinator )घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची गुणानूक्रमे निवडयादी Open Link
211 सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकडील पशु वैदयकिय अधिकारी या पदाकरीता जाहिर प्रसिध्दीकरण Open Link
212सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकडील पशु वैदयकिय अधिकारी या पदाकरीता जाहिर प्रसिध्दीकरण शुध्दीपत्रक Open Link
213 सोलापूर महानगरपालिका राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) आरोग्य विभागाकडे कंत्राटी पध्दतीने 49 पदे भरती.2023-24 Open Link
214प्राणी संग्रहालय संचालक पशुवैद्यकीय अधिकारी व जीवशास्त्रज्ञ पद भरती Open Link
215 सोलापूर महानगरपालिके कडील जीवशास्त्रज्ञ पदासाठी समिती मार्फत घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची गुणानुक्रमे निवड यादी Open Link
216राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत प्राप्त अर्जाची प्रारूप स्वरूपाची यादी Open Link
217 सोलापूर महानगरपालिका आरोग्य विभाग कडील वैद्यकिय अधिकारी यु.पी.एच.सी ( पुर्णवेळ) वैद्यकिय अधिकारी प्रसुतीगृह (पुर्णवेळ) यांची गुणानूक्रमे निवड यादी Open Link
218ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : ईडब्लूएस) Open Link
219ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : भज (ड) Open Link
220ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : इ.मा.व.) Open Link
221ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : खुला ) Open Link
222ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : खुला ) Open Link
223ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : वि.मा.प्र.) Open Link
224ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : अनु. जाती) Open Link
225ए.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : अ. जमाती) Open Link
226जी.एन. एम प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : ईडब्लूएस) Open Link
227फार्मासिस्ट प्राप्त अर्जाची प्रारुप स्वरुपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : ईडब्लूएस) Open Link
228फार्मासिस्ट प्राप्त अर्जाची पात्र गुणांकन व अपात्र प्राथमिक स्वरूपाची यादी (आरक्षण प्रवर्ग : इ.मा.व.) Open Link
229ए.एन.एम. , जी.एन.एम. पदासाठी सूचना Open Link
230सोलापूर महानगरपालिकेमधील कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबियांना मेडिक्लेम विमा उतरविण्याबाबत जाहीरप्रसिध्दीकरण Open Link
231सोलापूर महानगरपालिकेने मनुष्यबळ पुरविणेकरीता निश्चित केलेल्या दरावर सर्व्हिस चार्जेस आधारे मान्यता प्राप्त पुरवठादाराकडून दर मागविणे बाबत जाहीरप्रसिध्दीकरण Open Link
232एएनएम-इ डब्लू एस -गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी Open Link
233एएनएम (अ जमाती) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी.pdf Open Link
234एएनएम (अनु जाती) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी Open Link
235एएनएम (इ मा व) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी.pdf Open Link
236एएनएम (खुला) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी Open Link
237एएनएम (भज-ड) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी Open Link
238एएनएम (वि मा प्र) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी Open Link
239एएनएम, जीएनम, फार्मासिस्ट अंतीम सुचना पत्र Open Link
240जीएनएम (ई डब्लू एस ) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी Open Link
241फार्मासिस्ट (इ मा व) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी Open Link
242फार्मासिस्ट (ई डब्लू एस) - गुणानुक्रम अंतीम निवड यादी Open Link
243ए एन एम जी एन एम फार्मासिस्ट भरतीबाबत माननीय आयुक्त यांचे सुधारित आदेश Open Link
244सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकडील नमूद पदाकरीता शैक्षणिक पात्र उमेदवार / अधिकारी / कर्मचारी यांची तात्पुरत्या स्वरुपात पद भारती . Open Link
245ॲनिमल किपर निवडीत यादी Open Link
246मान्सुन पूर्व जाहीर प्रसिद्धीकरण करणे बाबत . Open Link
247फार्मासिस्ट या संवर्गातील निवडीत व प्रतिक्षेत यादी Open Link
248जी एन एम निवडीत व प्रतिक्षेत यादी_1 Open Link
249ए एन एम या संवर्गातील निवडीत व प्रतिक्षेत यादी Open Link
250सोलापूर म.न.पा. मालकीचे रस्ते दुभाजक, चौक, आयलँड चे सुशोभिकरण करणेकामी जाहिर प्रसिध्दीकरण Open Link
251फेर-ई-निविदा जाहिर प्रसिध्दीकरण Open Link
252सफाई मित्र सुजक्षा चॅलेंज अंतर्गत जाहिर प्रसिध्दीकरण Open Link
253NUHM अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी भरती ची जाहिरात Open Link
25415 वा वित्त आयोग पॉलिक्लिनिक करता स्पेशलिस्ट वैद्यकीय अधिकारी भरतीची जाहिरात Open Link
255NUHM साठी अर्जाचा नमुना Open Link
256corrigendum वैद्यकीय अधिकारी भरती ची जाहिरात Open Link
257राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी यांची निवड यादी Open Link
258सो म पा च्या वित्त आयोगा अंतर्गत Polyclinic अंतर्गत Visting Specialist याची थेट मुलाखतीद्वारे भरती बाबत जाहीर प्रसिद्धीकरण Open Link