Current Activities
Sr.NoDocument NameLink
880पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 08-07-2024 Open
879पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 07-07-2024 Open
878पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-05-07-2024 Open
877पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 05-07-2024 Open
876पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 04-07-2024 Open
875पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-04-07-2024 Open
874पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-03-07-2024 Open
873पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-02-07-2024 Open
872पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-01-07-2024 Open
871पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-06-2024 Open
870पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-27-06-2024 Open
869पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-25-06-2024 Open
868पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 25-06-2024 Open
867पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-24-06-2024 Open
866पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-21-06-2024 Open
865लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ची माहिती जाहिर प्रसिद्धिकरण Open
864लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ नुसार गणेश मंडळाच्या मंडपात लावण्यासाठीचा मजकुराच्या माहिती बाबत Open
863पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 19-06-2024 Open
862पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-06-2024 Open
861पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-15-06-2024 Open
860पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-06-2024 Open
859पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-12-06-2024 Open
858पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 13-06-2024 Open
857पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-12-06-2024 Open
856पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 12-06-2024 Open
855पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-11-06-2024 Open
854पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 11-06-2024 Open
853पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-03-06-2024 Open
852पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-31-05-2024 Open
851पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 31-05-2024 Open
850पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 30-05-2024 Open
849धोकादायक इमारतींची यादी वेबसाईटवर प्रसिध्द करणे बाबत . Open
848पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-29-05-2024 Open
847पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 29-05-2024 Open
846पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 28-05-2024 Open
845पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-05-2024 Open
844पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-27-05-2024 Open
843पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 27-05-2024 Open
842पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-24-05-2024 Open
841पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 24-05-2024 Open
840पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 23-05-2024 Open
839पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-05-2024 Open
838पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 22-05-2024 Open
837पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-21-05-2024 Open
836पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 21-05-2024 Open
835पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-05-2024 Open
834पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 20-05-2024 Open
833पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-05-2024 Open
832पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 17-05-2024 Open
831पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-05-2024 Open
830पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 16-05-2024 Open
829पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-15-05-2024 Open
828पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 15-05-2024 Open
827पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 14-05-2024 Open
826पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 13-05-2024 Open
825पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 12-05-2024 Open
824पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 10-05-2024 Open
823पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 09-05-2024 Open
822मान्सून पूर्व जाहीर प्रसिद्धीकरण Open
821पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 08-05-2024 Open
820पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 07-05-2024 Open
819पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 06-05-2024 Open
818पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 04-05-2024 Open
817पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 03-05-2024 Open
816पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 02-05-2024 Open
815पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-30-04-2024 Open
814पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 30-04-2024 Open
813पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 29-04-2024 Open
812पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 28-04-2024 Open
811पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 26-04-2024 Open
810पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 25-04-2024 Open
809बायोमेडिकल वेस्ट नोंदणी ऑनलाईन कार्याप्रणालीद्वारे करून घेणेबाबत. Open
808पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 24-04-2024 Open
807पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 23-04-2024 Open
806पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-04-2024 Open
805पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 20-04-2024 Open
804पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 19-04-2024 Open
803पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 18-04-2024 Open
802पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 17-04-2024 Open
801पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 16-04-2024 Open
800पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 14-04-2024 Open
799पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 12-04-2024 Open
798पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 11-04-2024 Open
797पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 10-04-2024 Open
796पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 09-04-2024 Open
795पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 08-04-2024 Open
794पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 07-04-2024 Open
793पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 05-04-2024 Open
792पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र- 04-04-2024 Open
791पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-03-04-2024 Open
790पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र- 02-04-2024 Open
789पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-29-03-2024 Open
788पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-28-03-2024 Open
787पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-27-03-2024 Open
786पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-27-03-2024 Open
785पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-26-03-2024 Open
784पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-25-03-2024 Open
783पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-26-03-2024 Open
782पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-14-03-2024 Open
781पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-11-03-2024 Open
780पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-09-03-2024 Open
779पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-03-2024 Open
778सो.म.पा च्या नगर अभियंता विभागाकडून “प्रधानमंत्री आवास योजना” सर्वांसाठी घरे योजने अतंर्गत शहर तांत्रिक कक्षाकरीता पदभरती बाबत जाहिरप्रसिध्दिकरण Open
777सो.म.पा च्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन अंतर्गत घेण्यात येणा-या स्वच्छ सर्वेक्षणाकरीता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना मदत करण्याकरीता पदभरती बाबत जाहिरप्रसिध्दिकरण Open
776पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-03-2024 Open
775आरोग्य निरीक्षक गट (क) , केमिस्ट गट (क) , अनुरेखक गट (क) , फिल्टर इन्स्पेक्टर गट (क) ,, 04 पदाची परीक्षेत प्राप्त गुणाची यादी प्रसिद्धीकरण Open
774पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-01-03-2024 Open
773पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-29-02-2024 Open
772पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-28-02-2024 Open
771पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-27-02-2024 Open
770पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-25-02-2024 Open
769पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-02-2024 Open
768पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-02-2024 Open
767पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-20-02-2024 Open
766पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-02-2024 Open
765पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-19-02-2024 Open
764पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-18-02-2024 Open
763पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-02-2024 Open
762पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-14-02-2024 Open
761पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-15-02-2024 Open
760पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-14-02-2024 Open
759पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-02-2024 Open
758पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-13-02-2024 Open
757पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-12-02-2024 Open
756पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-12-02-2024 Open
755पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-09-02-2024 Open
754पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-09-02-2024 Open
753पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-09-02-2024 Open
752पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-02-2024 Open
751पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-02-2024 Open
750पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-06-02-2024 Open
749सो मा पा च्या आस्थापनेवरील विविध शाखा व खात्यामधून काम करणाऱ्या तांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी यांची ०१-०१-२०२४ अखेरची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिद्धकरण . Open
748पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-05-02-2024 Open
747पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-05-02-2024 Open
746पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-02-2024 Open
745पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-31-01-2024 Open
744पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-02-02-2024 Open
743पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-01-02-2024 Open
742पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-29-01-2024 Open
741पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-01-02-2024 Open
740पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-30-01-2024 Open
739पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-30-01-2024 Open
738पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-29-01-2024 Open
737Solapur Climate Action Plan Executive Summary -2024 Open
736पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-26-01-2024 Open
735पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2024 Open
734पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2024 Open
733पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2024 Open
731पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-23-01-2024 Open
730पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-24-01-2024 Open
729पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-24-01-2024 Open
728पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2024 Open
727पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-01-2024 Open
726सोलापूर वातावरणबदल कृती आराखडा 2024 माहितीपत्रक Open
725पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-22-01-2024 Open
724पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-21-01-2024 Open
723पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-01-2024 Open
722पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-19-01-2024 Open
721पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-2024 Open
720पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-2024 Open
719पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-2024 Open
718पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2024 Open
717पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2024 Open
716पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2024 Open
715पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-15-01-2024 Open
714पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-12-01-2024 Open
713पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-14-01-2024 Open
712पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-01-2024 Open
711पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-12-01-2024 Open
710पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-01-2024 Open
709पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-11-01-2024 Open
708पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-10-01-2024 Open
707पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-10-01-2024 Open
706पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-09-01-2024 Open
705सो म पा च्या उद्यान विभागा अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकडील पशु वैद्यकिय अधिकारी या पदाकरिता जाहीर प्रसिद्धिकरण Open
704पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-09-01-2024 Open
703पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-07-01-2024 Open
702पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-01-2024 Open
701पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-06-01-2024 Open
700पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-06-01-2024 Open
699पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-05-01-2024 Open
698पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-05-01-2024 Open
697पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-05-01-2024 Open
696पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-04-01-2024 Open
695पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-03-01-2024 Open
694पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-03-01-2024 Open
693पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-01-2024 Open
692सो म पा च्या अग्निशमन विभागाकडे मुख्य अग्निशमन अधिकारी हे पद मानधनावर भरण्याविषयी जाहिरात Open
691पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-31-12-2023 Open
690पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-30-12-2023 Open
689पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-29-12-2023 Open
688पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-28-12-2023 Open
687पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-27-12-2023 Open
686पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-26-12-2023 Open
685पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-26-12-2023 Open
684पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-23-12-2023 Open
683पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-21-12-2023 Open
682सो म पा च्या अग्निशमन विभागाकडे मुख्य अग्निशमन अधिकारी हे पद मानधनावर भरण्याविषयी जाहिरात Open
681पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-12-2023 Open
680पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-20-12-2023 Open
679पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-12-2023 Open
678पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-12-2023 Open
677पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-12-2023 Open
676पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-19-12-2023 Open
675पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-14-12-2023 Open
674पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-18-12-2023 Open
673पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-18-12-2023 Open
672 सो म पा च्या हद्दीतील हैद्राबाद रोड येथील ऑफलाईन लिलाव प्रक्रिया जाहीर प्रसिद्धीकरण ( द्वितीय ) Open
671पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-15-12-2023 Open
670पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-14-12-2023 Open
669पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-14-12-2023 Open
668पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-13-12-2023 Open
667पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-12-2023 Open
666पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-13-12-2023 Open
665पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-12-12-2023 Open
664पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-11-12-2023 Open
663कनिष्ठ अभियंता , केमीस्ट , फिल्टर इन्स्पेक्टर सरळसेवा भरती - 2023 (Junior Engineer, Chemist, Filter Inspector Direct Service Recruitment - 2023) Open
662पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-12-12-2023 Open
661पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-11-12-2023 Open
660पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-11-12-2023 Open
659पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-09-12-2023 Open
658पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-12-2023 Open
657पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-12-2023 Open
656पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-12-2023 Open
655पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-12-2023 Open
653पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-06-12-2023 Open
652पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-06-12-2023 Open
651पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-05-12-2023 Open
650पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-04-12-2023 Open
649पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-04-12-2023 Open
648पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-04-12-2023 Open
647पद भारती प्रक्रियेचे फायरमन उमेदवार पदाच्या वयोमर्यादा बाबत शुद्धीपत्रक -३ Open
646पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-03-12-2023 Open
645पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-02-12-2023 Open
644पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-01-12-2023 Open
643पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-01-12-2023 Open
642पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-30-11-2023 Open
641पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-29-11-2023 Open
640 पद भारती प्रक्रियेचे मुदतवाढ / फायरमन पदाचे आरक्षणामध्ये दुरुस्ती बाबत शुद्धीपत्रक -२ Open
639पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-29-11-2023 Open
638पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-11-2023 Open
637पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-28-11-2023 Open
636पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-22-11-2023 Open
635व्यावसायिकांनी दुकानाच्या प्रथमदर्शनी नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत नमुद करणेबाबत जाहिरप्रसिधीकरण Open
634पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-27-11-2023 Open
633पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-26-11-2023 Open
632पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-24-11-2023 Open
631पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-22-11-2023 Open
630पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-11-2023 Open
629पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-11-2023 Open
628पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-11-2023 Open
627पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-21-11-2023 Open
626पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-18-11-2023 Open
625पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-21-11-2023 Open
624पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-11-2023 Open
623पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-20-11-2023 Open
622पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-11-2023 Open
621पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-11-2023 Open
620पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-19-11-2023 Open
619पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-11-2023 Open
618पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-17-11-2023 Open
617पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-16-11-2023 Open
616पिण्याच्या पाण्याच्या रासायनिक व जैविक तपासणीचा अहवाल ( जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा महानगरपालिका प्रयोगशाळा सोलापूर ) Open
615पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-09-11-2023 Open
614पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-11-2023 Open
613सोलापूर महानगरपालिका सरळ सेवा पदभरती जाहिरात २०२३ - ऑनलाईन अर्ज भरण्याची लिंक (Solapur Municipal Corporation Direct Service Recruitment Advertisement 2023 - Online Application Form Link) Open
612हयात दाखले सादर करणे बाबत Open
611ऑफलाइन लिलाव प्रक्रिया जाहीर प्रसिद्धीकरण Open
610EESL Agreement Open
609सो म पा च्या कार्यक्षेत्रातील सर्व नोंदणीकृत लॉज व हॉस्पीटल/रुग्णालये यांची ऑनलाईन नोंदणी बाबतेच परिपत्रक. Open
608पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-11-2023 Open
607पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-31-10-2023 Open
606पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-30-10-2023 Open
605 मतदार संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, प्रारूप मतदान यादीचे वाचन Open
604पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-26-10-2023 Open
603पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-25-10-2023 Open
602पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-23-10-2023 Open
601पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-19-10-2023 Open
600पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-10-2023 Open
599पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-10-2023 Open
598पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-10-2023 Open
597पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-16-10-2023 Open
596पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-12-10-2023 Open
595लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ची माहिती जाहिर प्रसिद्धिकरण Open
594पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-11-10-2023 Open
593पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-10-10-2023 Open
592पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-09-10-2023 Open
591पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-05-10-2023 Open
590पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-04-10-2023 Open
589पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-10-2023 Open
588पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-30-09-2023 Open
587पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-29-09-2023 Open
586पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-27-09-2023 Open
585पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-25-09-2023 Open
584पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-09-2023 Open
583पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-22-09-2023 Open
582पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-09-2023 Open
581पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-09-2023 Open
580पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-09-2023 Open
579पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-08-09-2023 Open
578पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-08-09-2023 Open
577पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-09-2023 Open
576पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-08-23 Open
575पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-26-08-23 Open
574पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-18-08-23 Open
573पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-08-2023 Open
572पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-08-23 Open
571पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-15-08-23 Open
570पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-14-08-23 Open
569पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-08-2023 Open
568पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-08-08-23 Open
567पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-08-23 Open
566पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-04-08-23 Open
565पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-03-08-23 Open
564पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-04-08-2023 Open
563corrigendum वैद्यकीय अधिकारी भरती ची जाहिरात Open
562पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-01-08-2023 Open
561पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-02-08-23 Open
560पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-01-08-23 Open
559पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-07-23 Open
558पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-28-07-2023 Open
557पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-07-2023 Open
556पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-07-23 Open
555पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-07-2023 Open
554पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-12-07-2023 Open
553पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-11-07-23 Open
552पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-07-2023 Open
551पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-10-07-23 Open
550पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-07-23 Open
549पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-05-07-23 Open
548पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-04-07-2023 Open
547पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-13-06-2029 Open
546पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-13-06-2023 Open
545पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-06-2023 Open
544पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-06-2023 Open
543पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-05-06-2023 Open
542पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-30-05-2023 Open
541पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-29-05-2023 Open
540पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-24-05-2023 Open
539पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-22-05-2023 Open
538पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-05-2023 Open
537पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-11-05-2023 Open
536मा.प्रशासक ठराव (मा. स्थायी समिती संदर्भ) ठराव क्र. १२ दि-०४-०५-२०२३ Open
535पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-05-2023 Open
534पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-03-05-2023 Open
533पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-05-2023 Open
532पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-28-04-2023 Open
531पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-0105-2023 Open
530 सोलापूर महानगरपालिका राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) आरोग्य विभागाकडे कंत्राटी पध्दतीने 49 पदे भरती.2023-24 Open
528पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-24-04-2023 Open
527पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-04-2023 Open
526पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-14-04-2023 Open
525पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-24-04-2023 Open
524पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-04-2023 Open
523पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-04-2023 Open
522पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-19-04-2023 Open
521पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-18-04-2023 Open
520पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-04-2023 Open
519पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-12-04-2023 Open
518पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-11-04-2023 Open
517पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-10-04-23 Open
516पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-10-04-2023 Open
515पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-08-04-2023 Open
514पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-04-23 Open
513पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-05-04-23 Open
512पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-05-04-2023 Open
511पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-03-04-2023 Open
510पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-03-04-2023 Open
509पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-03-04-2023 Open
508पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-31-03-2023 Open
507पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-30-03-23 Open
506पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-03-23 Open
505पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-29-03-2023 Open
504पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-27-03-23 Open
503पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-27-03-2023 Open
502पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-21-03-2023 Open
501पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-03-2023 Open
500पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-03-23 Open
499पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-03-2023 Open
498पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-16-03-2023 Open
497पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-15-03-2023 Open
496पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-11-03-23 Open
495पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-08-03-23 Open
494पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-13-03-2023 Open
493पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-01-03-23 Open
492पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-24-02-23 Open
491पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-01-03-23 Open
490पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-27-02-23 Open
489पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-24-02-23 Open
488बैठक क्र. 65 दि .24-01-2023 Open
487पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-23-02-2023 Open
486पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-22-02-2023 Open
485पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-21-02-2023 Open
484पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-02-2023 Open
483पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-20-02-2023 Open
482पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-18-02-2023 Open
481पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-17-02-2023 Open
480पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-18-02-2023 Open
479पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-02-2023 Open
478पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-02-2023 Open
477पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-15-02-2023 Open
476पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-15-02-2023 Open
475पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-14-02-2023 Open
474पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-02-2023 Open
473पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-13-02-2023 Open
472पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-10-02-2023 Open
471पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-11-02-2023 Open
470पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-10-02-2023 Open
469पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-09-02-2023 Open
468पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-08-02-2023 Open
467पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-09-02-2023 Open
466पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-08-02-2023 Open
465पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-07-02-2023 Open
464पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-06-02-2023 Open
463पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-04-02-2023 Open
462पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-07-02-2023 Open
461पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-06-02-2023 Open
460पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-05-02-2023 Open
459पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-03-02-2023 Open
457पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-03-02-2023 Open
456पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-02-02-2023 Open
455पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-30-01-2023 Open
454पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-02-02-2023 Open
453 पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-01-02-2023 Open
452पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-02-02-2023 Open
451पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-31-01-2023 Open
450पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-31-01-2023 Open
449पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-30-01-2023 Open
448पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-27-01-2023 Open
447पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-30-01-2023 Open
446पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-29-01-2023 Open
445पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-28-01-2023 Open
444पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-27-01-2023 Open
443पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-27-01-2023 Open
442पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-26-01-2023 Open
441पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2023 Open
440पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-24-01-2023 Open
439पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-26-01-2023 Open
438पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2023 Open
437पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-24-01-2023 Open
436पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-25-01-2023 Open
435पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-24-01-2023 Open
434पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-23-01-2023 Open
433पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-23-01-2023 Open
432पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-22-01-2023 Open
431पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-20-01-2023 Open
430पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-20-01-2023 Open
429पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-19-01-2023 Open
428पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-20-01-2023 Open
427पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-19-01-2023 Open
426पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-18-01-23 Open
425पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-2023 Open
424पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-18-01-2023 Open
423पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2023 Open
422पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-2023 Open
421पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2023 Open
420पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-14-01-2023 Open
419पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र-13-01-23 Open
418पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-17-01-23 Open
417पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-16-01-2023 Open
416पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-15-01-2023 Open
415पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र-13-01-2023 Open
414पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र -12-01-2023 Open
413पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र Open
412पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र Open
411पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र Open
410पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र Open
409पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र Open
408पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र Open
407पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र Open
406पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र Open
405पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र Open
404पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र Open
403पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र Open
402पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र Open
401पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र Open
400शहर क्षयरोग नियंत्रण बाबत जाहिर प्रसिध्दीकरण Open
399पिण्याचे पाणी तपासणी अहवाल सोरेगांव जल शुध्दीकरण केंद्र, पाकणी जल शुध्दीकरण केंद्र, भवानी पेठ जल शुध्दीकरण केंद्र. Open
398शहर क्षयरोग नियंत्रण बाबत जाहिर प्रसिध्दीकरण Open
397कंत्राटी तत्वावरील शहर समन्वयक city co- ordinator पद भरती Open
396क्यू फील्ड ऍप चा वापर करण्याबाबतची आदेश Open
395सोलापूर महानगरपालिके कडील आरोग्य विभाग अंतर्गत एन. यू. एच. एम. या अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, जी. एन. एम.व लॅब टेक्निशियन यांचे निवडीत व प्रतीक्षेत यादी Open
394वैद्यकीय अधिकारी मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी Open
393लॅब टेक्निशन व जी. एन. एम. यांचे गुणानुक्रमे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. मुलाखत दिनांक - 1/11/2022 सकाळी दहा वाजता. Open
391दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान पथविक्रेता सर्वेक्षण प्रारुप यादी हरकती व सुचनासाठी प्रसिध्दीकरण Open
390स्वच्छ अमृत महोत्सव अंतर्गत विविध राज्यस्तरीय स्पर्धांचे निकष व नोंदणी फॉर्म Open
389प्राणी संग्रहालय संचालक पशुवैद्यकीय अधिकारी ॲनिमल कीपर पदासाठी Walk In Interview Open
388मालमत्ता कर आकारणी करुन मिळणेकामीचा अर्जाचा नमुना Open
387मिळकतदारांना बजावणेत आलेल्या विशेष नोटीसबाबत आवाहन Open
386सोलापूर महाननगरपालिका प्रारुप प्रभागनिहाय आरक्षण Open
385सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 आरक्षण सोडतीचे जाहीर सूचना Open
384 प्रत्यायोजक आदेश Open
383जाहीरप्रसिद्धीकरण Open
382 कर आदेश Open
381एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखती मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी Open
380एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखती मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी Open
379एन यु एच एम या अंतर्गत डॉक्टर व नर्स यांचे मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी Open
378सोलापूर महापालिकेडून ई-ऑक्श्नच्या माध्यमातून सोलापूर विद्यापीठासमोर व सोलापूर बसस्थानकाजवळ व्यापारी संकुल प्रकल्पामध्ये बुकींग करण्याची संधी उपलब्ध केलेली आहे. Open
377राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची भरती 11 पदाकरता Open
376राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी Open
375खुल्या जागेच्या थकबाकीदारांची दि 01.04.2021 रोजीची यादी Open
374मुलाखतीतस पात्र उमेदवारांचा तक्ता ए.एन.एम. Open
373मुलाखतीतस पात्र उमेदवारांचा तक्ता वैद्यकीय अधिकारी Open
372वैयक्तिक नळ कनेक्शन असलेल्या थकबाकीदारांची दि. 1-4-2021 रोजीची यादी Open
371श्री सिध्दरामेश्वर यात्रा 2022 नियोजन बाबत.. Open
370अभय योजना सन 2021-2022 Open
36931 ‍डिसेंबर 2021 वर्ष अखेर व नूतन वर्षारंभ, 2022 मार्गदर्शक सूचना Open
368दंडात्मक कारवाई बाबत Open
367कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रणकामी सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आदेश व सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना.. Open
366रुग्णवाहिका व शववाहिका यांचे नवीन दराबाबत.. Open
365सोलापूर पुणे हायवे सोलापूर विद्यापीठ समोरील महापालिकेच्या जागेच्या ठिकाणी सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने महामार्ग सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार असलेबाबत. Open
364 सोलापूर शहरातील नागरीकांना त्यांचे मागणीप्रमाणे शुल्क आकारुन रुग्णवाहिका व शववाहिका सेवा उपलब्ध करुन देणे बाबत Open
363Walk in Interview 02-11-2021 Network & System Administrator Open
362झू डायरेक्टर पशुवैद्यकीय अधिकारी पदभरती जाहिरात निकाल(Result) Open
361झू डायरेक्टर पशुवैद्यकीय अधिकारी पदभरती जाहिरात Open
360प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत निवड व प्रतिक्षा यादी Open
359List of Items Purchased on Government e-Market Place (GEM Portal ) for F.Y. 2020-21 Open
358Walk in Interview for प्राणी संग्रहालय संचालक Open
357बकरी ईद सण- 2021 बाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना Open
355भूमी व मालमत्ता विभागाकडील मिनी गाळ्यांची माहिती Open
354भूमी व मालमत्ता विभागाकडील मेजर गाळ्यांची माहिती Open
353भूमी व मालमत्ता विभागाकडील मेजर गाळ्यांची माहिती Open
352दि. 12-06-2021 रोजीचे लसीकरण सत्र माहिती Open
351कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत कर्मचारी सेवा घेणे बाबत प्रक्रीया Open
350 इसीजी टेकनिशीयन पदासाठी भरती प्रक्रीया Open
349वैद्यकीय अधिकारी व इतर पदासाठी भरती प्रक्रीया Open
348वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी WALK IN INTERVIEW द्वारे भरती प्रक्रीया Open
347अनु‍कंपा तत्वा्वरील सेवकांची यादी Open
345Covid-19 चा प्रादुर्भाव रोखणेकामी करावयाच्या उपाययोजनेअंतर्गत वैद्यकिय अधिकारी व इतर पदाची तात्पुरत्या स्वरुपात पद भरती जाहिरप्रसिध्दीकरण Open
344आरटीई 25% ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रिया २०२१-२२ पालकांसाठी मार्गदर्शक सूचना Open
343तालिका वकिलांच्या नेमणूकीकरिता अर्ज मागविणेत येत आहेत Open
342सोलापूर महानगरपालिकेकडून तालिका वकिलांची नेमणूक करणेसाठी अर्ज मागविणेत येत आहेत Open
341WALK IN INTERVIEW रेडिओलॉजिस्ट व भुलतज्ञ Open
340सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत - अंतर्गत लेखापरिक्षक या पदाकरिता अर्ज मागविणेबाबत (Expression of Interest for Internal Auditor FY 2020-21) Open
339अनुकंपा तत्वाखालील मंजूर असलेल्या प्रकरणांतील उमेदवारांची अर्जदाखल तारखेनुसार एकत्रित प्रतिक्षायादी ऑगस्ट २०२० अखेर . Open
338शहर सोलापूर मौजे सलगरवाडी येथील स.नं. 17/1/2 मधील जागेचे हरकतीबाबत Open
337"सोलापूर महानगरपालिका घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी ) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी" Open
336ड्रोन मॅपिंग तंत्रज्ञ – भरलेले पदाचे निकाल. Open
335सोलापूर महानगरपालिका संगणकीय टायपिंग परिक्षा – 17-08-2020 बैठक व्यवस्था Open
334मा.शासन परिपत्रकानुसार बकरी ईद सण-२०२० बाबत Open
333 शुध्दीपत्रक- सोलापूर महानगरपालिका हद्दीत कोविड-१९ चा प्रर्दुभाव कमी करणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना Open
332सोलापूर महानगरपालिका हद्दीत कोविड-१९ चा प्रर्दुभाव कमी करणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना Open
331Notice for Invitation for Expression of Interest by Smart City Office Open
330पेड कोरंटाईन करण्यावसाठी हॉटेल ची यादी Open
329सोलापूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळेकरिता मानधन तत्वावर पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेत येत आहेत. Open
328सोलापूर महानगरपालिका जाहीर प्रसिद्धिकरण दिनांक14052020 अन्वये अर्ज केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे नियुक्ती आदेशाचे आज्ञापत्र Open
327सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत Covid Care व Covid-१९ चा प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करार पदध्तीने ६ महिने करीता मानधन तत्वावर पदभरती Open
326कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता केलेल्या उपाययोजना Open
325जीवनावश्यक वस्तूंच्या घरपोच पुरवठ्याबाबत Open
324जन्ममृत्यु कार्यालय अभिलेखापाल कार्यालयाकडील अर्ज स्विकारण्याचे व दाखले देणेचे कामकाज दि.31/03/2020 अखेर पर्यंत थांबविणेबाबत Open
323सेवानिवृत वैद्यकिय अधिकारी, परिचारिका (स्टॉफ नर्स ) व आरोग्य कर्मचारी तात्पुरत्या करार पध्दतीने भरणे बाबतची जाहिरात Open
32207 एप्रिल - 2020 रोजी लोकशाही दिन Open
321खुली जागा मिळकत कर र.रु. १०,०००/- चे पुढील थकबाकी असलेल्या मिळकतीच्या जप्तीची जाहिर नोटीस - महाराष्ट्र महानगरपालिका , अधिनियम अनुसुची “ड” प्रकरण ८ नियम ४२ प्रमाणे नोटीस Open
320दि.15/02/2020 अखेर आवक झालेले दि.02/03/2020 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. Open
319राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग ,सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत रिक्त पदभरती भरणेबाबत सन २०१९-२० . Open
318अनुसुचित जमाती विशेष भरती मोहीम 2019-20 , लेखी परिक्षा निकाल सुचना Open
317सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर अनुसुचित जमाती भरती प्रक्रीया सन 2019-20 लेखी परीक्षा दिनांक 09-02-2020 उत्तराच्या (Answer Key) बाबत हरकती Open
315अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – कनिष्ठ श्रेणी लिपिक Open
314अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – लॅम्प लायटर Open
313अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – माळी Open
312अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – मजूर Open
311अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – वाहनचालक Open
310अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – अनुरेखक Open
309अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – मिडवाईफ Open
308अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – सहायक आरेखक Open
307अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (Hall Ticket) – वीज पर्यवेक्षक Open
306अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्रवेशपत्र (HALL TICKET) – अवेक्षक Open
305अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – लॅम्प लायटर Open
304अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – माळी Open
303अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – मजूर Open
302अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – शिपाई Open
301अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – वाहनचालक Open
300अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – अनुरेखक Open
299अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – मिडवाईफ Open
298अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – कनिष्ठ श्रेणी लिपिक Open
297अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – सहायक आरेखक Open
296अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – वीज पर्यवेक्षक Open
295अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – शिक्षण सेवक Open
294अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० अंतिम पात्र/ अपात्र यादी – अवेक्षक Open
293अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम २०१९-२०२० प्राप्त हरकतीचा निर्णय Open
29206 जानेवारी - 2020 रोजी लोकशाही दिन Open
291SLB (Service level benchmark) Open
290सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जैविविधता व्यव्स्थापन समिती सद्स्य नेमणेबाबत अर्जाचा नमुना Open
28902 डिसेंबर - 2019 रोजी लोकशाही दिन Open
288दि. 16/08/2019 अखेर आवक झालेले दि. 03/09/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज Open
28703 सप्टेंबर - 2019 रोजी लोकशाही दिन Open
286दि.20/07/2019 अखेर आवक झालेले दि.05/08/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
285दि. १९-७-२०१९ रोजी घेण्यात अालेल्या जी.एन.एम. पदाची गुणानुक्रमे यादी Open
284सोलापूर महानगरपालिका , आरोग्य अधिकारी कार्यालय अंतर्गत दवाखाने व प्रसुति गृहाकडील ए.एन.एम पदासाठी दि.18/07/2019 रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती गुणानुक्रमे निवड यादी Open
28305 ऑगस्ट - 2019 रोजी लोकशाही दिन Open
282दि. ११-७-२०१९ रोजी घेण्यात अालेल्या जीवशास्त्रज्ञ पदाची गुणानुक्रमे निवड यादी Open
281दि. ५-७-२०१९ रोजी घेणेत अालेल्या समुदाय संघटक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी Open
280दि.15/06/2019 अखेर आवक झालेले दि.01/07/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
279महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७९ च्या पोट-कलम (क) नुसार महानगरपालिकांच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्ताचे भाडेपट्टा नूतनीकरण अथवा हस्तांतरण नियमावली बाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नगर विकास विभाग यांचे आदेश . Open
27801 जुलै - 2019 रोजी लोकशाही दिन Open
277जुनी, कमकुवत घरे / चाळी इमारती इत्यादी संबंधी महत्त्वाच्या सूचना Open
276सोलापूर येथे दि.१८/०४/२०१९ रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक होत असून दि.१८/०४/२०१९ रोजी शासनाने सार्वजनिक सुट्टी जाहिर केली आहे Open
275मतदान जागृती अभियान २०१९ Open
274दि.16/02/2019 अखेर आवक झालेले दि.05/03/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
2735 मार्च - 2019 रोजी लोकशाही दिन Open
272म.न.पा.कडून शहरातील दिव्यांगानासाठी योजना राबविणेत आले आहे Open
271दि.19/01/2019 अखेर आवक झालेले दि.04/02/2019 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. Open
270दि.04.01.2019 अन्वये मिडवाईफ पदासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले प्रसिध्दिकरण Open
2694 फेब्रुवारी - 2019 रोजी लोकशाही दिन Open
268 मा.जिल्हाअधिकारी , सोलापूर यांनी उपरोक्त संदर्भीय पत्रानुसार सोलापूर जिल्हयात खालील प्रमाणे स्थानिक सुट्टी जाहिर केलेल्या आहेत Open
267स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 2.2 Open
266स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 2.1 Open
265स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग 3 Open
263स्वच्छ भारत मिशन चे स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत सोलापूर शहराचे स्वच्छतेचे सेवा पातळी बेंचमार्क भाग १ Open
262 सोलापूर महानगरपालिकेच्या कार्यालयासाठी सन २०१९ करीता सार्वजनिक सुट्या Open
26107 जानेवारी -2019 रोजी लोकशाही दिन Open
260सोलापूर महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य नेमणेबाबत Open
259अनुसूचित व नवबौध्द जातीच्या व्यक्तीना रमाई आवास घरकुल योजनेकरिता वैयक्तिक घरकुलांसाठी अर्जाचा नमुना Open
258. दि.17/11/2018 अखेर आवक झालेले दि.03/12/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
25703 डिसेंबर - 2018 रोजी लोकशाही दिन Open
256दि. 20/10/2018 अखेर आवक झालेले दि. 05/11/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
255पाणीपुरवठा संबंधित जाहिरप्रसिध्दीकरण Open
254 मनपा कडे ‘ प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी तांत्रिक कक्षाकडे करार पध्दतीने योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी व प्रतिक्षायादी . Open
253सोलापूर महानगरपालिका नगर अभियंता विभागाकडून ‘ प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहर तांत्रिक कक्ष स्थापन करणेकरीता तक्त्यात नमूद पदे करार पध्दतीने योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता Walk-in –interview Open
25205 नोव्हेंबर - 2018 रोजी लोकशाही दिन Open
250दि.15/09/2018 अखेर आवक झालेले दि.01/10/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
249सो.म.पा. च्या उदयान विभाग कार्यालयाचे स्थलांतर Open
248महानगरपालिकांच्या मालमत्तेवरील , रस्त्यावरील बेकायदेशिरपणे सोडून दिलेली वाहने / बेवारस वाहनांबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबाबत Open
2471 ऑक्टोंबर -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
246मनपा कडे सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि कार्यालयासाठी लेखा सहाय्यक पदनामाची व सहाय्यक अभियंता या पदासाठी घेण्यात आलेल्या मुलाखाती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी व प्रतिक्षायादी . Open
245Online Property Tax Collection Terms & Conditions Details . Open
244कॅम्प हायस्कुल करीता सहा.शिक्षक मानधनावर Walk In Interview व्दारे निवड केलेल्या व प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी Open
243स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत “स्वच्छ गणेशोत्सव स्पर्धा २०१८-१९” Open
242सोलापूर महानगरपालिकेच्‍या उदयान ि‍विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राण्‍ीा संग्रहालय संचालक या पदी तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात अकरा महिन्‍याच्‍या कालावधी करीता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेबाबत Open
241दि.18/08/2018 अखेर आवक झालेले दि.03/09/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. Open
240सोमपा कडील उर्दू कॅम्प हायस्कूूल अंतर्गत सहा.शिक्षक पदनामाचे 6 पदे कंत्राटी पध्द‍तीने एकवट मानधनावर सहा महिने करिता भरणेकामी अर्ज मागविणेबाबत Open
239आपत्कालीन कक्ष Open
238शहरातील विविध प्रभागातील सार्व.शौचालय पे अॅन्ड युज तत्वावर चालविण्यास देणेकामी जाहिर निविदा मागविणेत येत अाहेत Open
2373 सप्टेंबर -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
236१५ ऑगस्ट २०१८ स्वातंत्र्य दिनानिमित्त्त कटाई बंद ठेवणेबाबत Open
234सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून अकौंट असिस्टंट पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत आहेत Open
233मनपा सावित्रीबाई फुले इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळेसाठी दि. ०१-०८-२०१८ रोजी Walk - in – Interview द्वारे निवड समितीने निवड केलेल्या निवडीत व प्रतिक्षित उमेदवारांची यादी Open
232 पाणीपुरवठा संबंधित जाहिरप्रसिध्दीकरण Open
231सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून असि. इंजिनियर पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत अाहेत Open
230WALK- IN- INTERVIEW ( इंग्रजी माध्यम कंत्राटी शिक्षक भरतीबाबत ) Open
229बंदी असलेल्या व नसलेल्या प्लॅस्टिक व थर्मोकोल वस्तुंबाबत माहिती Open
2286 ऑगस्ट - 2018 रोजी लोकशाही दिन Open
227सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून असि. इंजिनियर पदाकरिता अर्ज मागविणेत येत अाहेत Open
226 दि.15/06/2018 अखेर आवक झालेले दि.02/07/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. Open
225अनाधिकृत बांधकाम प्रशमन आकार लावून नियमीत करणेबाबत . Open
224Registration for OOH Advertising Agencies and OOH advertisement space Open
223सोलापूर महानगरपालिकेच्या‍ उद्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक या पदी तात्पुचरत्याउ स्वगरुपात अकरा महिन्यायच्याा कालावधी करीता करार पध्दुतीने भरणेबाबत Open
2222 जुलै -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
221सोलापूर महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कार्यालाकडून विवरणपत्रे व इतर कामाकरिता चार्टर्ड अकौटंट नेमणे अाहेत Open
220दि.19/05/2018 अखेर आवक झालेले दि.04/06/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज. Open
219मनपा कडे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्ग शहरी तांत्रिक कक्षाकडे करार पध्दतीने निवड समितीने निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी Open
2184 जून -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
217सोलापूर महानगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत १. MIS Specialist २. Social Development ३. Project Engineering Specialist ४. Capacity Building Training Coordinator ची भरती. Open
216सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. यांचेकडून Water Supply Engineer व Senior Civil Engineer ची भरती . Open
215समुदाय संघटक पदासाठी दि.१४-५-२०१८ रोजी घेण्यात अालेल्या मुलाखतीमधील निवडीत व प्रतिक्षीत उमेदवारांची यादी Open
214समुदाय संघटक या पदाची खुल्या प्रवर्गातील लेखी परीक्षेस पात्र ठरलल्या उमेदवाराची यादी Open
213समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील परिक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. Open
212समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या खुल्या या प्रवर्गातील सर्व अर्जाची परिक्षेस पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी Open
211समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचीत जमाती या प्रवर्गातील अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी . Open
210समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचीत जाती या प्रवर्गातील अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी . Open
209समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील सर्व अर्जाची परिक्षेस पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. Open
208 समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या भटक्या जमाती या प्रवर्गातील सर्व अर्ज अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. Open
207समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या अनुसुचित जमाती या प्रवर्गातील सर्व अर्ज अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. Open
206समुदाय संघटक या पदाकरीता अर्ज केलेल्या इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी. Open
204दि.21/04/2018 अखेर आवक झालेले दि.07/05/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
203सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. यांचेकडून Water Supply Engineer व Senior Civil Engineer ची भरती Open
202जीवशास्त्रज्ञ या पदाचे मुलाखतीअंती पात्र उमेदवाराची गुणानुक्रमे निवड व प्रतिक्षायादी Open
201जीवशास्त्रज्ञ पदी कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत Open
2007 मे-2018 रोजी लोकशाही दिन Open
199दि.17/03/2018 अखेर आवक झालेले दि.02/04/2018 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणी साठी आलेले अर्ज . Open
198सोलापूर महापालिकेच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी सन २०१८ करिता असलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्या Open
1972 एप्रिल -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
196समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत Open
195सोलापूर महानगरपालिका पोट निवडणूक – २०१८ निवडणूकीची जाहीर सूचना. Open
194प्रभाग क्र.१४ – क, पोट निवडणूक एप्रिल – २०१८ केंद्रानिहाय मतदार यादी Open
193प्रभाग क्र.१४ – क, पोट निवडणूक एप्रिल – २०१८ अंतिम मतदार यादी Open
1925 मार्च -2018 रोजी लोकशाही दिन Open
191पोट निवडणूक -२०१८ प्रारूप मतदार यादी प्र.क्र.१४-क Open
190वैद्यकीय अधिकारी Paediatriian –2 Anaesthetist -2 पदासाठी Walk In Interview Open
189समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दती भरतीकरिता अर्जाचा नमुना Open
188सोलापूर महानगरपालिकेकडील विविध कार्यालयामध्यें कार्यरत अंदाज 5000 ते 5500 अधिकारी/कर्मचारी व त्याचे कुटूंबास द्यावयाच्या मेडीक्लेम सुविधाबाबत Open
187समुदाय संघटकांची कंत्राटी पध्दतीने भरतीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत Open
186सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक ,सिस्टिम प्रशासक , डाटाबेस अॅडमिनीस्ट्रेटर या तात्पुरत्या पदांसाठी निवड झालेल्या व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी Open
185वि.क्र.१ते ८ कडील घंटागाड्यांवर वाहन चालक व बिगारी सेवा पुरवठ्याकामी दि. २-१-१८ रोजी प्रसिध्द करणेत अालेल्या ई-निविदेची मिटींग दि. ८-१-१८ रोजी अायोजित Open
184सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक सिस्टिम प्रशासक Database Administrator ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरणेकामी मुलाखतीचे शुध्दीपत्रक Open
183सो म पा मध्ये संगणक विभागांतर्गत वरिष्ठ सिस्टिम विश्लेषक सिस्टिम प्रशासक Database Administrator ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरणेकामी मुलाखत Open
182एकवट मानधनावर वैद्यकीय अधिकारी पदभरतीसाठी करण्यात आलेल्या जाहीर प्रसिद्धीकरणामधील दुरुस्ती करण्याबाबत Open
181निवृत्त सेवक एकात्मता दिन म.न.पा.तर्फे साजरा करणार Open
180दि. २९-१२-२०१७ रोजी वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी Walk In Interview Open
179दि. १९-१२-२०१७ च्या पाणीपुरवठ्यासंबंधी सूचना Open
178दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यास दि. २५-१२-१७ अखेर मुदतवाढ Open
176दि. १७-१२-२०१७ च्या पाणीपुरवठ्यासंबंधी सूचना Open
175दि. 1 जानेवारी - 2018 रोजी लोकशाही दिन Open
174दि.03/12/2017 ते 18/12/2017 या कालावधीमध्ये विविध योजनांचा लाभ दिव्यांगांना मिळणेकरिता नोंदणी प्रक्रिया Open
173सो म पा मध्ये विद्युत विभागाकडे इलेक्ट्रीक सुपरवायझर पदासाठी Walk in Interview दि. ७-१२-१७ एेवजी दि. १२-१२-१७ रोजी Open
172जाहीर प्रसिद्धीकरण प्लॅस्टीक व्यवसाय नोंदणी फि बाबत Open
171सो म पा मध्ये विद्युत विभागाकडे इलेक्ट्रीक सुपरवायझर पदासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने भरती Open
170दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या ए.एन.एम.पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी Open
169दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या जी.एन.एम. पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी Open
168दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या लॅब टेक्निशियन पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी Open
167दि. २०-११-२०१७ रोजी घेण्यात अालेल्या फा्र्मासिस्ट पदाच्या मुलाखतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी Open
166अनाधिकृत धार्मिक स्थळांची दि 14/11/2017 ची पाडकाम यादी Open
165अनाधिकृत धार्मिक स्थळांची दि 06/11/2017 ची पाडकाम यादी Open
164प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र फार्मासिस्ट उमेदवारांची यादी Open
163प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र लॅब टेक्निशियन उमेदवारांची यादी Open
162प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र जीएनएम उमेदवारांची यादी Open
161प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीस पात्र एएनएम उमेदवारांची यादी Open
160GNM ANM फार्मासिस्ट व लॅब टेक्निशियन पदांची भरती Open
159वैद्यकीय अधिकारी पदाची कंत्राटी कर्मचारी भरती Open
158लेआउट मधील रस्तेर ड्रेनीज,दिवाबत्तीा ओपन स्पेस इत्याोदी सार्वजनीक म्हणून जाहिर करणे Open
156सो म पा उदयान विभागाकरीता उदयान प्रमुख Walk in Interview Open
155सोलापुर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि यांचेकडून Chief Financial Officer पदाकरीता अर्ज मागविणेत येत आहेत Open
153मा. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे सर्व शासकीय कार्यालयांना खरेदी करिता Gem पोर्टल वापरण्याची सुचना. Open
152दि ३ अॉक्टोबर २०१७ रोजी लोकशाही दिन Open
151लोकशाही दिनासाठी अर्ज मागणी Open
149सोमपा च्या वतीने प्रधानमंत्री अावास योजना ( सर्वांसाठी घरे ) शहरी योजनेअतर्गत अॉनलाईन अर्ज नोंदणी सुरु झालेबाबत Open
148दि 3 जुलै 2017 रोजी लोकशाही दिन Open
147पशु वैद्यकीय अधिकारी दि 27-06-2017 रोजी WALK-IN-INTERVIEW Open
145मा०शाासनाच्या इंद्रधनुष्य योजना Open
144नगर पथ विक्रेता मागणी अर्जाकरिता जाहिर प्रकटीकरण नमुना Open
143नगर पथ विक्रेता मागणी अर्ज , एन जी ऑ , सी बी ऑ Open
142महाराष्ट्र नगर पथ विक्रेता नियम २०१६ मराठी प्रत Open
141महाराष्ट्र नगर पथ विक्रेता नियम २०१६ इंग्रजी प्रत Open
140आपतकालीन सेवेबाबत जहिर प्रसिद्धिकरण Open
1392nd call सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Standard Operating Practices Management करिता EOI मागविलेबाबत माहिती Open
1382nd Call सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Tax Consultant नेमणेकरिता EOI मागविलेबाबत माहिती Open
137सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Standard Operating Practices Management करिता EOI मागविलेबाबत माहिती Open
136सोलापूर सिटी डेव्हलपमेट कॉ लि याचेकडून Tax Consultant नेमणेकरिता EOI मागविलेबाबत माहिती Open
135मिळकतकर थकबाकीवरील नोटीस फी वॉरंट फी व शास्‍ती माफीबाबत Open
134मिळकतकर थकबाकीवरील नोटीस फी वॉरंट फी व शास्‍ती माफीबाबत Open
133Solapur City Development Corporation Limited Open
132सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 जनजागृती Open
131सोलापूर महानगरपालिका (कर आकारणी, हद्दवाढ,भूमी व मालमत्ता, गवसु विभाग, नगर अभियंता विभाग, नगरसचिव विभाग, मंडई विभाग )इत्यादी नाहरकत प्रमाणपत्र Open
130सोलापूर महानगरपालिका दि 18/01/2017 चा पाणीपुरवठा Open
129सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 आदर्श आचार संहिता Open
128सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती Open
127सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती Open
126सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मतदार जनजागृती Open
125सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट करिता "अकौंट असिस्टंट" व अॉफिस असिस्टंट निवडीत व प्रतिक्षाधीन यादी Open
124सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट करिता टेक्नीकल अॉफिसर , कंपनी सेक्रेटरी , , पव्लिक रिलेशन अॉफिसर भरती Open
123dharmiksthal niyamithikaran Open
122प्रभाग निहाय मतदार यादी Open
121स्वच्छता सर्व्हेक्षण 2017 Open
120सोलापूरातील एच आय व्ही बाधित रुग्णासाठी नविन डॉटस उपचार पध्दती Open
119Solapur City Development Corporation Ltd Open
118SOLAPUR CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED Open
117Request for Proposal RFP for Appointment of Design Consultants Open
116Walk-in-Inerview एकवट मानधनावर दि 21-12-2016 Open
115निवड व प्रतिक्षाधीन यादी Open
114सो म पा मालमत्ता करावरील सवलतीबाबत Open
113राजपत्र निवडणूक २०१७ Open
112महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - प्रभाग नकाशा Open
111महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - अधिसूचना - इंग्रजी Open
110महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - अधिसूचना – मराठी Open
109महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - प्रभाग नकाशे - वॉर्ड नं १ ते २६ Open
108स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील ए बी डी क्षेत्रातील स्मार्ट रोड डिझाईन करणेसाठी अर्बन डिझायनर कंन्सलटंट नेमणे बाबत Open
107Walk-in-Inerview - उदयान प्रमुख पदासाठी दि 21 -11-2016 सहाळी 11 वाजतां Open
106महानगरपालिका करापोटी व पाणी बिलापोटी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा स्विकारल्या जातील Open
105सोलापूर महानगरपालिका पाणी पुरवठयाबाबत Open
104जाहीर सुचना - सो म पा सार्व‍ित्रिक निवडणूक 2017 प्रारुप प्रभाग रचना हरकती व सूचना Open
103म.न.पा.च्या शहर हद्दवाढ विभागाकडील मिळकत कराच्या थकबाकीदारांची यादी Open
102जाहिर आवाहन - मालमत्‍ता करावरील सवलतीबाबत Open
101सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणेबाबत -1) Chief Financial Officer 2) Accounts Assistant 3) Office Assistant Open
100मनपा कराची थकबाकी पोटी रेल्वे लाईन येथील मिळकतीमधील गाळा सील करण्यात आल्या Open
99के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेच्या स्थापत्य कामाची यादी Open
98सोलापूर महानगरपालिके तर्फे डफरीन हॉस्पीटल येथे नेत्रशस्त्रक्रिया ऑपरेशन थियटरचा नुतनीकरण शुभारंभ Open
97के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ Open
96के्ंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सोलापूर पाणी पुरवठा योजनेचा ई शुभारंभ Open
95मतदार नांव नोंदणी 21 ऑक्‍टोबर 16 अखेर मुदत Open
94मनपा कराची थकबाकी भरणा-या मिळकतदारास नोटिस वॉरंट माफ व शास्ती 50 टक्के माफ Open
93मनपा कराची थकबाकी भरणा-या मिळकतदारास नोटिस वॉरंट माफ व शास्ती 50 टक्के माफ Open
92सोलापूर महानगरपालिकेच्यावतीने तुळजापूरला चालत जाणा-या भाविकासाठी रुपाभ्‍वानी चौकात आरोग्य सेवेचा शुभारंभ Open
88शहरातील मिरवणूक व प्रमुख मार्गावरील रस्ते दुरुस्ती व स्वच्छता Open
87महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभाग रचना, आरक्षण, सोडत व सुनावणी इ कार्यक्रम Open
86सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभागाचे नांव व त्यातील समाविष्ठ असणारा नगर व परिसर Open
85महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 प्रभाग रचना Open
84पाणी पुरवठा Open
83मतदान जनजागृती Open
82मतदान जनजागृती Open
81प्रारुप प्रभाग नकाशे - वॉर्ड नं १ ते २६ Open
77जाहिरप्रसिध्‍दीकरण - कोणत्‍याही प्रकारचे अनुदान मिळत नाही अशा स्‍वयंसेवी संस्‍थांना आवाहन Open
76सुकन्‍या योजनेचा लाभ मिळणेबाबत - अर्जाचा नमुना Open
75मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती Open
74मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती Open
73मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती Open
72मतदार नोंदणी बाबत जनजागृती Open
71महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 गणेशोत्सव आरास/डेकोरेशन स्पर्धा Open
70जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो दि 31-08-2016 पूर्वी कर भरलेस 5% सुट Open
69जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो दि 31-08-2016 पूर्वी कर भरलेस 5% सुट Open
68आरोग्‍याधिकारी 1 पद भरणेबाबत Open
67ध्‍वनी प्रदुषण नियंत्रणाकरीतां प्रधिकृत अधिका-यांची माहिती.pdf Open
66महानगरपालिका स्थानिक संस्था कर अभययोजना 2015 ची मुदत वाढ Open
65जाहिर आवाहन मिळकत कराचे बिल मिळो अथवा न मिळो पूर्ण कर भरून 5% सुट मिळवा. Open
64दि २५-०६-२०१६ रोजी होणार्‍या स्मार्ट सिटी प्रकल्प उद्घाटन सोहळ्याचे जाहिर निमंत्रण Open
63विवरणपत्र - सन 1998 पासून क्रीडा क्षेत्रासाठी केलेल्‍या खर्चाचा तपशील Open
62मतदार जागृती अभियानाच्‍या स्‍पर्धेबाबत मार्गदर्शक सूचना Open
61जाहीर प्रसिध्‍दीकरण - पावसामुळे जुनी आणि कमकुवत घराबाबत. Open
60rts.solapurcorporation.org या संकेतस्थळावर महापालिकेच्या १५ सेवा अॉनलाईन उपलब्ध केलेबाबत Open
59जीवरक्षकाच्या सतर्कतेमुळे सभासदाला जीवनदान Open
58Bhagwan nagar patra labharathi Open
57सोलापूर सिटी डेव्‍हलपमेंट लोगों डिझाईन बाबत Open
56 मिळकतकर वसुलीसाठी धडक मोहिम Open
55जल जागृतीविषयी नागरिकांना आवाहन " पाणी हे जीवन आहे पाणी वाचवा " Open
54सोलापूर महानगरपालिकेत बुधवारी माहिती अधिकार दिन Open
53मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन Open
52सो म पा सार्वजनीक आरोग्य अभियंता कार्यालयाकरीता शैक्षणिक पात्रतेमध्ये केमिस्ट व फिल्टर इंस्पेक्टर एकवट मानधनवर Walk in intarview -28-01-16 at 10 am . Open
51सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक पढ़ भरती प्रक्रीया रद्द बाबत Open
50दि 19-12-2015 अखेर आवक झालेले दि 4-1-2015 रोजी होणा-या लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी आलेले अर्ज Open
49हददवाढ भागात विशेष धडक मोहिमे अंतर्गत हददवाढ भागातील शाळावर सिलबंदची कारवाई म्‍यु पल कर भरणेचे नागरिकांना आवाहन Open
48सो म पा 4 जानेवारी 2016 रोजी लोकशाही दिन Open
47सो म पा - मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन Open
46सो म पा मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन Open
45जाहिरात स्‍थानिक संस्‍था कर विभागाकडील विवरणपत्र तपासणी चार्टड अकौंटन्‍ट फर्मककडक्‍ून अर्ज मागविणेत येत आहे Open
44मिळकत कर थकबाकीदारांना सवलतीचे जाहीर आवाहन Open
43जाहिरात - वॉक इन इंटरव्यू दि 4-11-2015 रोजी सकाळी 11 वां सो म पा आरोग्‍य कार्यालय अंतर्गत दाराशा दवाखान्‍याकरीतां वैदयकीय अधिकारी दरमहा एकवट मानधनावर वर Open
42जाहीर प्रसिध्‍दीकरण - सो म पा विविध कार्यालयाकडील कामकाजाच्‍या सोईसाठी शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदरावांची लघुलेखक पदी अर्ज Open
41सो म पा परिवहन उपक्रमाकडे पूर्णपणे अस्‍थायी व तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात कंत्राटी पध्‍दतीने चालक पदासाठी विहित नमुन्‍यात अर्ज Open
40सोलापूरातील धार्मिक स्थळांची यादी Open
395 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता Open
384 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता Open
373 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेतील निवडीत व प्रतिक्षाधीन उमेदवार तक्‍ता Open
362 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत मिळालेले गुण तक्‍ता अपात्र उमेदवाराचा तक्‍ता Open
351 फायरमन या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या परिक्षेत गुण तक्‍ता पात्र उमेदवारांचा तक्‍ता Open
34भावसार व्हिजन इंडिया सोलापूर तर्फे पालिका कर्मचा-या करिता मधुमेह तपासणी शिबीर Open
33गणेश विसर्जनाची पालिकेकडून जय्यत तयारी Open
32श्री गणेश विसर्जनाची तयारी बाबत पाहणी Open
31सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक व फायरमन पदांच्या परीक्षेबाबत Open
30फायरमन अपात्र अर्ज पाने ३९ ते शेवटपर्यंत Open
29फायरमन अपात्र अर्ज पाने २६ ते ३८ Open
28फायरमन अपात्र अर्ज पाने १४ ते २५ Open
27फायरमन अपात्र अर्ज पाने १ ते १३ Open
26फायरमन पात्र अर्ज Open
25सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक अपात्र अर्ज Open
24सहाय्यक अग्निशामक अधिक्षक पात्र अर्ज Open
23स्वच्छ भारत मिशन,सोलापूर महानगरपालिका Open
22भवानी पेठ जलशुध्दीकरण केंद्र व पाकणी जलशुध्दीकरण केंद्राची पाहणी Open
21प्रभाग क्र.४५ येथे “स्वातंत्र्य सैनिक लिंगैक्य गुरूय्या स्वामी चौक नामकरण फलकाचे उदघाटन Open
20माजी राष्ट्रपती डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचे जयंती निमित्त सो.म.पा.च्या वतीने अभिवादन Open
19गणपती उत्सव मंडळांनी एक खिडकी योजनेत अर्ज करून मंडप परवाने घ्यावेत Open
18श्री गणपती उत्सव व विसर्जना बाबत अधिका-य़ांनी आपापली कामे पूर्ण करावीत. Open
17जाहिरात -स्‍थानिक संस्‍था कर विभागाकडे सनदीलेखापाल, कर सल्‍लागार ,सेवानिवृत्‍त विक्रीकर अधिकारी नियुक्‍ती .pdf Open
16अधिसूचना अभय योजना 15 ऑगस्‍ट 2015 या अंक व शब्‍दा ऐवजी 31 ऑगस्‍ट .pdf Open
14महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ Open
13राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान Open
12ध्वनी प्रदुषण प्राधिकृत अधिकारी यांची यादी Open
11स्मार्ट सिटीबाबत मनपा ठराव १४-०७-२०१५ Open
10सुधारित एलबीटी अभय योजना 2015 सूचना Open
9संगणक सेवक भरती करण्याबाबत Open
8अभय योजना जाहीर प्रसिध्‍दीकरण Open
7कंत्राटी वाहनचालक यांची निवड व प्रतिक्षा यादी Open
6जाहिर आवाहन पावसाळाचे दिवसाबाबत २७-०५-२०१५ Open
4अधिसुचना स्‍थानिक संस्‍था कर सुधारणा Open
2बेकायदेशिर डिजिटलबोर्ड लावणेत आलेल्‍या फलकाबाबत तक्रारी साठी Open