Tender Publication
Sr.NoTender NameTender LinkStart DateEnd Date
5554प्र.क्र.८ पोशम्मा मंदिर भारतीय चौक येथे कॉंक्रिट करणे. Open Tender 19-06-201926-06-2019
5553सोरेगाव जलशुद्धीकरण केंद्र येथील ३०० एच पी पंप क्र.०४ चे असेंब्ली करीता नवीन शाफ्ट, बुशिंग,बेअरिंग व इतर साहित्यासह असेंब्ली तयार करून घेणे. Open Tender 19-06-201925-06-2019
5552 सोरेगाव जलशुद्धीकरण केंद्र येथील ४७५ एच पी पंप क्र.०४ व ०२ च्या पंपाकरिता नवीन बेअरिंग (बेअरिंग नं. २९३२२ ) खरेदी करून बसवून घेणे तसेच क्लोरीन मशीन करीता लागणारे लीड वाशर व दैनंदिन कामाकरिता लागणारे साहित्य खरेदी . Open Tender 19-06-201925-06-2019
5551बेगम पेठ जोडभावी पेठ बकरी कटाई मक्ता. Open Tender 18-06-201925-06-2019
5550जोडभावी पेठ मंगळवार बाजार येथील सायकल स्टॅन्ड मक्ता. Open Tender 18-06-201925-06-2019
5549प्र.क्र.१३ क क्रांती झोपडपट्टी मध्ये व्यंकटेश सुरम घर ते फणीबंद घरापर्यंत रस्ता कॉंक्