Recruitment Notices
 
Sr.NoDocument NameLink
1समुदाय संघटक कंत्राटी पध्दतीने एकवट मानधनावर नियुक्ती करणेबाबत Open Link
2सोलापूर महानगरपालिकेच्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी , स्टाफनर्स पदांसाठी WALK - IN - INTERVIEW Open Link
3सोलापूर महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्य नेमणेबाबत Open Link
4सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्द्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक या पदी तात्पुरत्या स्वरूपात खालील शैक्षणिक पात्रताधारण करणा-या पात्र उमेदवाराकडून Walk – in – Interview व्दारे भरण्यात येत आहे . Open Link
5सोलापूर महानगरपालिकेच्या उद्द्यान विभाग अंतर्गत प्राणी संग्रहालयाकरीता प्राणी संग्रहालय संचालक या पदी घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती गुणानूक्रमे निवड यादी . Open Link
6सोलापूर महानगरपालिकेच्या विधान सल्लागार या पदाकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात खालील शैक्षणिक पात्रताधारण करणा-या पात्र उमेदावारांकडून Walk – In – Interview व्दारे भरण्यात येत आहेत . Open Link
7सोलापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे मिडवाईफ पद कंत्राटी पध्दतीने एकवट मानधनावर मुलाखतीव्दारे भरण्यात येणार आहे Open Link
8दि.04.01.2019 अन्वये मिडवाईफ पदासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले प्रसिध्दिकरण Open Link
9सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग भ.ज.क या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . Open Link
10 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग भ.ज.ड या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . Open Link
12 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग अ.जमाती या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . Open Link
13 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.जा या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . Open Link
14 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग एस.इ.बी.सी या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . Open Link
15सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग भ.ज.ब या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . Open Link
16 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग इ.मा.व या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
18सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग खुला या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
19 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम. व जी.एन.एम या पदासाठी विहीत नमुन्यात न आलेल्या अर्जाचा छाननी तक्ता Open Link
20 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग इ.मा.व या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
21सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.जा.अ या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
22 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.जा.ब या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
23 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग अ.ज या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
24सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.जा.ड या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
25सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.मा.प्र या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
26सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.जा.क या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
27सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग खुला या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
28 सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर जी.एन.एम. या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग अ.जाती या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
29सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग अ.जाती या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता Open Link
30सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर ए.एन.एम.या पदासाठी आरक्षण प्रवर्ग वि.मा.प्र या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी तक्ता . Open Link
31 सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Company Secretary ( one post ) Consolidated . Open Link
32सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत – Company Secretary ( one post ) on contract basis for a period of 1 year . Open Link
33सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये पुढील पदे भरणॆबाबत ( मुदतवाढ ) – Company Secretary ( one post ) on contract basis for a period of 1 year . ( Last Date 30 April 2019 ) Open Link
34सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील प्रयोगशाळेकडे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदनामाचे एकवट मानधनावर Walk In Interview व्दारे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात येत आहे . Open Link