Right to Information
 
Sr.NoDocument NameLink
1माहिती अधिकार अधिनियन २००५ इंग्रजी Open Link
2माहिती अधिकार अधिनियन २००५ मराठी Open Link
3दि 01-06-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
4दि 05-05-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
5दि 06-04-2015च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
6दि 06-07-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
7माहिती अधिकार दिनाबाबत माहिती Open Link
8लोकशाही दिनाबाबत माहिती Open Link
9दि 03-08-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
10दि. 07-09-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
11दि. 05-10-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
12दि. 02-11-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
13दि. 01-12-2015 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
14दि. 01-01-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
15दि. 08-03-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
16दि. 04-04-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
17दि. ०२-०५-२०१६ च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
18दि. ०6-०6-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
19दि. ०4-०7-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
20दि. 01-०8-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
21दि. ०6-०9-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
22दि. ०3-10-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
23दि. ०7-11-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
24दि. ०5-12-2016 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
25दि. ०2-01-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
26दि. ०6-03-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
27दि. 03-04-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
28दि. 02-05-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
29दि. 05-06-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
30दि 03-07-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
31दि 07-08-2017 च्या लोकशाही दिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link
32दि. ४-९-१७ च्या लोकशाहीदिनाकरिता प्राप्त झालेल्या तक्रारी Open Link